YAZAR-ESRA DODURGA

MİMARİDE MEVCUT DURUM

“MİMARLIK”, bilimsel bilgilerden ve teknik bilgiden yararlanan bir “sanat” dalıdır. Le Corbusier, Işık altında bir araya getirilen kütlelerin, ustalıklı, doğru ve görkemli oyunudur der ve meslek olarak da sosyal, teknik ve sanatsal yapıyı bir araya getirme biçimi olarak belirtiyor. Mimarlık hizmeti insanlık tarihinin her döneminde var olmaya da devam edecektir. Sosyokültürel çevrelerin çeşitliliği, geçmişten gelen mimari anlayış farklılıkları, modern çağın getirisi hızlı değişim ve yaşam biçimlerindeki dönüşüm gibi etmenlerden dolayı mimaride mevcut durum değerlendirmesinde küçük ölçekli alanlar bazında dahi genel bir çizgi oluşturmak oldukça zordur.

MİMARLIĞA PERSPEKTİF KAZANDIRAN ÜLKELER, BÖLGELER VE YERLEŞİMLER 

ASYA 

Ülkelerde yüksek teknoloji akımıyla yükselen yapılar dikkat çekmekte. Yerel bir mimari anlayışın yanı sıra hem gelenekle hem de modern çözümler ve teknoloji üzerineler.

İSKANDİNAVYA 

 “Nordik ülkeleri” kapsayan bölgede sadelik, yalın çizgiler ve doğaya uyum ön plandadır. Metal, cam, Seramik ve ahşabın birbirleriyle en sade haliyle işlevlendirilmesi belirgin özelliklerinden.

 TÜRKİYE  

Mevcut Türkiye şartlarında özgün mimari algının geliştirilmesi amacıyla farklı akımlardan etkilenilmiş ve çoğulcu yaklaşımda bulunulmuştur.  

AFRİKA 

 Sınırlı materyal kaynaklarını verimli şekilde kullanmak, çevre şartlarına uyumlu yöntemler öne çıkan yaklaşımlardan. Geleneksel mimari malzemelerinin çağdaş tasarım fikirleriyle harmanlanma etkisi vardır.

AVRUPA

Endüstriyel çağda yeni yapı malzemeleri devrimiyle birlikte şekillenen mimarlığın başladığı yer. Eski mimari tarzlardan ayrılarak işlevsellik odaklı, genel anlamda sadeleştirilmiş yeni form, teknik ve anlayışın yansımaları görülür.


MİMARLIĞI ŞEKİLLENDİREN KAVRAMLAR

Mekânın temsili 

Kimlik: Mimarlık yapılan yerin kimliği, sosyokültürel yapı kimliği.

Sınırlar: Fiziksel, kültürel ve sosyal kurguların şekillendirdiği çevre.

Mekânsal Vurgu

GEÇMİŞ/GÜNÜMÜZ/GELECEK BAĞLAMINDA ELE ALINAN MİMARLIK POLİTİKALARI

Mimarlığın toplum yararına olduğu düşüncesinden yola çıkıldığında, kurumsal otoritelerin toplum refahı için yapılı çevre konusunda uzun vadeli düzenlemeler yapma ihtiyacı belirginleşiyor. Mimarlık politikaları bu noktada değişimlere güç veren bir metin işlevi görüyor. 

Günümüzde üretilen her projenin aslında gelecek neslin ortamına sunulan bir yaşam alanı ögesi haline geldiğinin bilincinde olmamız gerekiyor. Bu nedenle politikaları şekillendiren mimarlık bilgisi, eğitimi ve uygulanması konularında alınan kararlar, uzun vadeli perspektiften bakılma gerekliliğinden dolayı birçok ülke için önem kazanıyor.

GÜNCEL MİMARİNİN AKTÖRLERİ OLARAK MİMARLAR VE TASARIMCI KİMLİĞİ

Tasarım sürecinin olduğu her alanda bulunan işlevsellik, özgünlük ve yaratıcılık gibi kavramlar, mimari tasarım ürünü olan bir yapının etkileşim alanının büyük olması dolayısıyla oldukça önem kazanıyor. Tasarlanmış bir yapı, bir yandan doğası gereği farklı büyüklükte özel alanlar yaratırken, diğer yandan tasarlanan cephesi aracılığıyla toplum yaşamına sunulan ve eleştiriye açık hale gelen yüzeyler bütünü haline geliyor. Mevcut yapılı çevre üzerinde etkili dokunuşları olan mimarların yaratıcı üretken kimlikleri bu anlamda oldukça belirleyici rol oynuyor.

MİMARİ HİZMET İŞLEYİŞLERİ

Mimarlığın pratiği ve uygulanma üreçleri, mimarların ve inşa edicilerin içinde bulunduğu grubun dahil olduğu üretim ağını oluşturuyor diyebiliriz. Bu aşamada tercih edilen iş modelleri projenin kalitesini ve teslim süresini doğrudan etkiliyor.

İLK GÖRÜŞMELER 

KONSEPT TASARIM VE FİZİBİLİTE 

TASARIM GELİŞTİRME 

UYGULAMA ÇİZİMLERİ 

RESMİ İZİNLER 

BELGELEME 

İHTİYAÇLAR